ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอนงค์ คงทน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริณญา เทพทุ่งหลวง
ตำแหน่ง : รองประธานอันดับที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงหนึ่งฤทัย รักชาติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปรมกมล สุขเยาว์
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกชพร ยะโส
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวารี สุมา
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิยดา มณีโชติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงษ์พัทร เทพี
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติรัตน์ นพเก้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองคำ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีระโชติ ประพฤติชอบ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเทคโนโลยี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศราวุฒิ นวลไทย
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอติศักดิ์ บุญศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอดินันท์ บินซอฟี
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุษณีย์ หนูแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรุตา มณีโชติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวุฒิ สมหมาย
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรพัฒน์ วรดิษฐ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐภูมิ เพชรน้ำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายเทคโนโลยี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพลอยนภัส อนุจร
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็ฏหญิงกัลยากร จอมเกาะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรวิสา พังยาง
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย จงจิตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอดิเทพ ช้างอินทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรวัฒน์ ฉวาง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายคฑาวุฒิ ศูนย์คล้าย
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงศ์ ช่วยบำรุง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3