คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์นภา ชูคง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริณญา เทพทุ่งหลวง
ตำแหน่ง : รองประธานอันดับที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถชัย คำดวง
ตำแหน่ง : รองประธานอันดับที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสภิตา จิตต์นารี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอนงค์ คงทน
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงหนึ่งฤทัย รักชาติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรอนงค์ อุ่นแท่น
ตำแหน่ง : สวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติกาล พงษ์พิชิต
ตำแหน่ง : สวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัลยา ปลอดอ่อน
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทิมา มากใหม่
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศักรินทร์ เทพทุ่งหลวง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปรมกมล สุขเยาว์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกชพร ยะโส
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวารี สุมา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิยดา มณีโชติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงษ์พัทร เทพี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติกา สังข์คร
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิติรัตน์ นพเก้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรภัทร พันธวงษ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองคำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีระโชติ ประพฤติชอบ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาวุฒิ ทองเนื้องาม
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศราวุฒิ นวลไทย
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอติศักดิ์ บุญศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุรเดช สุขเยาว์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูมินทร์ พงษ์ศิลา
ตำแหน่ง : ฝ่ายเทคโนโลยี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพงษ์ เต้งยี่ภู่
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอดินันท์ บินซอฟี
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธนภัทร รักทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายร้องทุกข์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกวัฒน์ นาคพิน
ตำแหน่ง : ฝ่ายร้องทุกข์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณวิสา ช้างอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐริกา ดีใหม่
ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิประภา ศิลปรัศมี
ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6