ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิปาง ช่วยคุ้ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเบญญาภา คงประสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1