กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอารีย์ คงท่าฉาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุวิมล ปานเอียด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2