ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอารีย์ คงท่าฉาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ