ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายสง่า สังข์ทอง
นักการภารโรง