ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางมาลินี ไทยฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ