ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่