กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพณัฎฐ์ สกุลณา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ