ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพณัฎฐ์ สกุลณา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2