กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพาขวัญ จันทร์เทพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพณัฎฐ์ สกุลณา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2