ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรชัย เพ็ชรชำนาญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ