ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีรชัย เพ็ชรชำนาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ