ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพัทยา บุญมาก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทร์สุดา ยอดราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2