ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรพิมล สาริขา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอาทิตยา ทองขาวบัว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวผการัตน์ ใจคิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2