กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอาทิตยา ทองขาวบัว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์