ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุนันทา พงษ์พันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวยุรวรรณ ชินวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5