ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจามร บุญเกลี้ยง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกุสุมา จุลเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางเตือนใจ บุญพา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวทิพยา ไกรแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวรุ่งระวี เมฆไลย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0