ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศักดิ์ทิพยรัตน์
ตำแหน่ง : รักษาการฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 เม.ย.37 - 6 ธ.ค.37
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ ฐานิวัฒนานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ธ.ค. 37 - 17 มี.ค.40
ชื่อ-นามสกุล : นายชนินทร์ หวานแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มี.ค.40 - 14 ส.ค.40
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศักดิ์ทิพยรัตน์
ตำแหน่ง : รักษาการฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธ.ค.40 - 8 ธ.ค.42
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก พรหมจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค. 42 - 30 ก.ย.43
ชื่อ-นามสกุล : นายอุรัชถ์ แจ้งเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ม.ค. 44 - 30 ม.ค.52
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ม.ค. 52 - 30 ก.ย. 58
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พ.ย.58 - 18 ก.พ.63
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรพันธ์ เกิดดูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มิถุนายน 2563 -ปัจจุบัน