ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านส้อง

                 
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  โรงเรียนบ้านส้องได้รับการนิเทศการจัดการศึกษา จาก นายเจริญ  กระจ่างรส ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3ได้นิเทศ ติดตาม แนะนำ เรื่องการทดสอบระดับชาติ NT  O -net  การอ่านออกเขียนได้ระดับ ป 1 การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Micro bitmail
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,23:43   อ่าน 66 ครั้ง