ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวจิรพันธ์ เกิดกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจันทร์สุดา ยอดราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวรุ่งระวี เมฆไลย
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

นางสุนันทา พงษ์พันธ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพัทยา บุญมาก
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป