ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านส้อง
 
 
ชั้น
 
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 16 10 26  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 9 8 17  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 12 10 22  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 10 5 15  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 10 14 24  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 7 9 16  
รวม 64 56 120  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 47 32 79  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 23 17 40  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 30 26 56  
รวม 100 75 175  
รวมทั้งสิ้น 164 131 295