ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านส้อง
 
 
ชั้น
 
จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 12 15 27  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 10 7 17  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 14  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 10 7 17  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 8 19  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 9 16 25  
รวม 59 60 119  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 33 34 67  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 41 34 75  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 20 14 34  
รวม 94 82 176  
รวมทั้งสิ้น 153 142 295