ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษา
        - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
ระดับมัธยมศึกษา
        - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3