ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านส้อง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๐  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  ๓  เดิมเป็นอาคารหลังหนึ่งของโรงเรียนวัดบ้านส้อง ก่อตั้งครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๔ 
          เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๓๗  ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนแยกเป็นเอกเทศจากโรงเรียนวัดบ้านส้อง  มีพื้นที่  ๘  ไร่ โดยได้รับบริจาคจากห้างหุ้นส่วนไทยยงดี จำกัด
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านส้องอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ  จัดการเรียนการสอน  ๒  ระดับ   คือ ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น