ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 สมัครรับนักเรียน ม.1
12 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
05 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
21 ก.พ. 63 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา มัธยมศุกษา
20 ก.พ. 63 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประถมศึกษา
14 ก.พ. 63 ประชุมผู้ปกครอง
02 ธ.ค. 62 ถึง 26 ธ.ค. 62 ร่วมโหวดเสียงตามสาย