ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนสปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 2,330,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,700,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 2,165,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปฏิบัติการดนตรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 1000000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศูนย์การเรียนรู้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 470,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู สปช.303/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 633,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 110,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 336,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 1,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 110,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 258000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้ว รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน ถนนลาดยาง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถสำหรับครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สหกรณ์โรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ : 100000
เพิ่มเติม..